Psicologia Granollers

Psicòleg Granollers || Psicólogo Granollers || Vallès oriental

Logopèdia

logopedia

La logopèdia és una disciplina que es basa en la reducación del llenguatge , elparla , la veu i la motricitat orofacial , per tal de facilitar la comunicació .

Llenguatge Oral

No en tots els nens el llenguatge evoluciona de la mateixa manera , en alguns casos hi trobem un cert retard , el qual pot consolidar-se en un trastorn si no és detectat i tractat a temps .

Així doncs, dins de la logopèdia hi ha diferents categories segons l’alteració que espresenta , ja sigui en llenguatge oral o escrit .

Retard del llenguatge ( REL )És un retard en el desenvolupament de tots els nivells del llenguatge ( fonològic , morfosintàctic ,semàntic i pragmàtic ) , que afecta tant la comprensió com a l’expressió ;a més no es relaciona amb un dèficit sensoriomotor, cognitiu, trastornspsicopatològics , privació socioafectiva o amb lesions cerebrals evidents .

Trastorn específic del llenguatge ( TEL )És un retard més agreujat que la patologia anterior tant en l’aparició com en el desenvolupament de tots els nivells del llenguatge ( fonològic , morfosintàctic , semàntic i pragmàtic ) , sobretot a nivell de gramàtica ( nexes , concordança … ) ia més afecta greument tant a l’expressió com a la comprensió. Es pot diagnosticar a partir dels 6 anys d’edat cronològica .

Llenguatge Escrit

No en tots els nens el llenguatge evoluciona de la mateixa manera , en alguns casos hi trobem un cert retard , el qual pot consolidar-se en un trastorn si no és detectat i tractat a temps .

Així doncs, dins de la logopèdia hi ha diferents categories segons l’alteració que espresenta , ja sigui en llenguatge oral o escrit-

Disgrafia :

Trastorn de l’ aprenentatge que presenten determinats nens quan han de realitzar elstraçats gràfics que requereix l’escriptura .Un nen és considerat disgráfico quan presenta una intel · ligència normal, amb absència de trastorns neurològics , sensorials o afectius greus , així com una adequada estimulació en el seu entorn .

Dislèxia :D ificultat en l’habilitat dels processos de lectura i escriptura , independentment dequalsevol causa intel · lectual, cultural o emocional i , que per tant apareix en persones amb intel · ligència normal .

Disortografia :P resència d’errors ortogràfics en l’escriptura , tant en ortografia natural com en arbitrària .

Discalcúlia :És la dificultat en la realització del càlcul matemàtic .

Dificultats en la parla

Hi ha nens que presenten certes dificultats en la parla , és a dir dificultats en laproducció de certs sons ( fonemes ) , en molts casos és un símptoma evolutiuque amb atenció adequada es resol , però hi ha altres casos on els errors deproducció persisteixen i aquests acaben sent patològics .

Retard simple de la parla :

És la tardança de l’aparició de la parla i el desenvolupament expressiu del nen respecte a la seva edatcronològica . Així doncs , es diu que un nen triga a iniciar l’expressió lingüística quanals dos anys no té un repertori de 50 paraules intel · ligibles , o bé perquè no produeixenunciats de dues paraules .

Dislàlies :

Són alteracions en l’articulació d’un o diversos fonemes causades per l’absència o la
alteració d’alguns sons concrets de la parla o per la substitució d’aquests per altres. eldefecte articulatori no és conseqüent d’una lesió orgànica ( anatòmiques ) en l’aparell fono- articulador .

Trastorn fonològic :

Dificultat en la capacitat de pronunciació dels fonemes , ja que aquesta està a un nivellinferior al corresponent a la seva edat mental . Inclou tant errors en l’articulació delssons com problemes en l’elecció, selecció i seqüenciació dels mateixos . Hi pot haver omissions de sons , i en els casos més greus la parla pot arribar a ser completament inintel · ligible . Habitualment els sons que no es pronuncien se substitueixen per altres .

Disfèmia o Tartamudesa :

És una alteració en la fluïdesa de la parla , que es caracteritza per repeticions o bloquejosespasmòdics que afecten al ritme del llenguatge ia la melodia del discurs . No és un trastorn de la competència lingüística , sinó de l’actuació lingüística de l’individu . Existeixen tres tipus de disfèmies : clònica , tònica o mixta .

Bradilalia i taquilàlia :

La primera dificultat fa referència a l’alteració de la velocitat de la parla per serexcessivament lenta ; mentre que la segona fa referència a l’omissió de lletres i síl · labes en parlar per velocitat excessiva .

Mutisme selectiu :

Inhibició o restricció selectiva de la resposta verbal en determinades situacions socials o cap a certes persones.

Dificultats en la veu

La veu és un so que emetem per tal d’expressar i és una part de nosaltres mateixos que ens defineix. La veu pot presentar alteracions , les quals s’han de detectar , valorar i tractar perquè no es tornin habituals o un tret característic de la nostra veu .

Disfonia :

És l’alteració de la veu en qualsevol de les seves qualitats , intensitat to i timbre . estàhabitualment lligada a un ús incorrecte de la veu , pot haver-hi o no lesió laríngia .

Les disfonies es divideixen en :

Disfonies funcionals :ß hipertòniques o hiperquinéticas : excés de to muscular a nivell de la musculaturaintrínseca de la laringe .ß hipotòniques o hipoquinéticas : defecte de to muscular a nivell de la musculaturaintrínseca de la laringe .

Disfonies per lesions adquirides :ß Nòdul .ß Edema de Reinke .ß Pòlips .ß Quist per retenció mucosa .ß Laringitis crónicasparálisis unilateral de corda vocal en abducció .ß Lesions paranodulares .Disfonies per lesions congènites :ß Quist epidermoide .ß Sulcus glottidis .ß Pont mucós .ß Fissura de corda vocal .Disfonies especials :ß Disfonia infantil .ß Disfonia de l’adolescent .

Teràpia Orofacial o Miofuncional :

La teràpia orofacial o miofuncional s’encarrega de prevenir , valorar , diagnosticar icorregir les disfuncions que poden interferir en les diferents estructures del sistemaorofacial , musculatura i funcions estomatognàtiques .
Mitjançant aquesta teràpia es rehabilita : la deglució atípica , respiració oral ,incompetència labial , trastorns de masticació , dislàlies , entre d’altres trastorns .

Els nostres especialistes en logopèdia

Referències

Articles de Logopèdia:
http://www.psicologiagranollers.blogspot.com.es/search/label/Logopedia

Comments are closed.


Gestionat amb Wordpress - Disseny web Arrova.cat